*Tên đăng nhập và mật khẩu lấy từ http://tckt.ueh.edu.vn
Lấy thông tin người dùng
Lưu ý: Nếu email là XYZ@UEH.EDU.VN thì tên người dùng là XYZ